Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), WeNet Group S.A. (dalej WeNet Group) informuje, że:
 • Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dalej Dane Klienta) obejmują wszelkie informacje udostępnione WeNet Group przez Klienta w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej publikacji płatnej wizytówki w serwisie pkt.pl,biznesfinder.pl lub aleranking.pl a w szczególności jego dane identyfikacyjne, kontaktowe, informacje dotyczące branży, prowadzonej działalności, informacje dotyczące rozliczeń finansowych, treść prowadzonej korespondencji i utrwalonych rozmów telefonicznych.
 • Administratorem Danych firmy w rozumieniu przepisów RODO jest WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych.
 • WeNet Group przetwarza Dane Klienta:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obsługi Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Klientem tytułem realizacji umowy, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Klienta w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz obowiązków prawnych WeNet Group wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
  • w celu realizacji działań marketingowych WeNet Group w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli Klienta dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group wobec Klienta określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 • Odbiorcami Danych Klienta są użytkownicy serwisów internetowych WeNet Group, a także w razie potrzeby podmioty zajmujące się dochodzeniem należności i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnicy. Ponadto Dane Klienta mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 • Dane Klienta są przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji Umowy, a po jej wygaśnięciu do końca roku kalendarzowego w którym wygasa umowa, a następnie przez okres 5 lat lub w przypadku wystąpienia roszczeń na tle realizacji Umowy do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze prawnej.
 • Klient ma prawo żądania od WeNet Group dostępu do Danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group: Agnieszka Sawicka, iod@wenet.pl
 • Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Jak nie tracić klientów?

Jak nie tracić klientów? Podpowiadamy!

Reklamuj się u nas