Regulamin Serwisu Internetowego www.aleranking.pl

§1

Wstęp

 • Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.aleranking.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka CS Group Polska Spółka Akcyjna (CS Group Polska SA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie CS Group.
 • Serwis www.aleranking.pl stanowi element realizacji przez CS Group "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami" (dalej "Program"). CS Group od wielu lat zajmując na polskim rynku pozycję jednego z największych integratorów i publikatorów informacji o podmiotach gospodarczych, w ramach "Programu" udostępnia Serwis www.aleranking.pl, dzięki któremu każdy Użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających na polskim rynku, o oferowanych przez nie usługach i produktach, zapoznać się z opiniami opublikowanymi przez Użytkowników, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy.
 • Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z CS Group.
 • Ramy prawne przetwarzania przez CS Group danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.
 • Ramy prawne przetwarzania przez CS Group danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach:
  • RODO;
  • UŚUDE;
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP.
§2

Definicje

 • Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
 • CS Group/Usługodawca - oznacza spółkę CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w §1.
 • Baza Danych - oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody CS Group, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez CS Group (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy "o ochronie baz danych" z dnia 27 lipca 2001r.
 • Serwis - oznacza stronę internetową o adresie www.aleranking.pl umieszczoną na serwerze CS Group, zawierającą wyszukiwarkę przedsiębiorców;
 • Ranking - listę rankingową przedsiębiorców określonych branż stworzoną w oparciu o ustalone przez CS Group kryteria, prezentowaną w skali kraju, województwa lub powiatu, na podstawie algorytmu promującego wizerunki podmiotów pozytywnie ocenianych przez Użytkowników Serwisu oraz zaangażowanych w promocję swojej działalności w Serwisie.
 • Pliki "cookies" - pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki "cookies" są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.aleranking.pl.
§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 • CS Group świadczy następujące Usługi:
  • umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie Rankingów zawierających podstawowe informacje o przedsiębiorcach publikowanych w Serwisie;
  • umożliwia Użytkownikom przeglądanie lub publikowanie w Serwisie opinii o przedsiębiorcach.
 • CS Group tworzy Ranking w oparciu o ustalone przez siebie kryteria takie jak:
  • opinie o przedsiębiorcach zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie oraz pokrewnych serwisach pkt.pl oraz biznesfinder.pl należących do CS Group;
  • okres funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku (rok założenia firmy);
  • posiadane przez przedsiębiorcę certyfikaty/wyróżnienia branżowe;
  • częstotliwość wyświetleń ogłoszenia/wizytówki przedsiębiorcy w pokrewnym Serwisie pkt.pl należącym do CS Group;
  • zaangażowanie przedsiębiorcy w promocję swojego wizerunku w Internecie;
  • pozytywną ocenę działalności przedsiębiorcy w relacjach biznesowych z CS Group.
§4

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

 • CS Group w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorcom i instytucjom następujące Usługi:
  • prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;
  • możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez Formularz "Dodaj firmę", lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta CS Group na adres dok@csgroup.pl lub infolinię nr 801 886 666;
  • możliwość zgłoszenia żądania usunięcia z Serwisu komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa lub instytucji, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez Formularz "Skontaktuj się z nami" lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta CS Group na adres dok@csgroup.pl lub infolinię nr 801 886 666.
 • Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, przesyłając odpowiednią dyspozycję na adres dok@csgroup.pl.
 • Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z CS Group.
§5

Zasady korzystania z serwisu

 • CS Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet;
  • zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 • Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują CS Group.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością CS Group i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.
 • Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują CS Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, CS Group prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. CS Group w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.
 • Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 • CS Group zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 • CS Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 • CS Group nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.
§6

Dodawanie opinii

 • Opinie dotyczące przedsiębiorstwa lub instytucji, których wizytówki są publikowane w Serwisie składają się z oceny punktowej i komentarza stanowiącego uzasadnienie oceny.
 • Użytkownik może wystawiać opinie przedsiębiorcom lub instytucjom.
 • Opinie wystawione przez Użytkownika są opatrywane podanym przez niego w treści opinii dowolnym podpisem.
 • Opinie na temat przedsiębiorców lub instytucji mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
 • Zamieszczane komentarze do opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.
 • CS Group ma prawo odmówić opublikowania komentarza do opinii, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkownika usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.
 • Opinie dotyczące przedsiębiorstw i instytucji są prezentowane w Serwisie przez okres, w którym przedsiębiorca lub instytucja są zarejestrowane w CEIDG lub KRS. Po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź zgłoszeniu przez podmiot rezygnacji z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, opinie jego dotyczące są przechowywane w Bazie Danych bez prezentacji w Serwisie do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło wykreślenie podmiotu z CEIDG lub KRS, bądź rezygnacja z prezentacji wizytówki, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu opinie są całkowicie usuwane z Bazy Danych.
§7

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z CS Group o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 • W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, których bezpłatne wizytówki są prezentowane w Serwisie, zawarcie umowy następuje z chwilą publikacji przez CS Group wizytówki w Serwisie, a rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia wizytówki z Serwisu na żądanie podmiotu, którego dotyczą dane prezentowane w wizytówce, albo po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS.
 • W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika.
§8

Dodawanie przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych

 • Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez Formularz "Dodaj firmę".
 • Dane podane przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez CS Group pod kątem autentyczności.
§9

Odpowiedzialność

 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności:
  • za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  • za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  • za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 • CS Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 • W żadnym przypadku CS Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
§10

Statystyki

CS Group zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
§11

Postanowienia dotyczące plików "cookies"

 • CS Group informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Pliki "cookies" zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki "cookies" są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Pliki "cookies" wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  • utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  • optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  • zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  • zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików "cookies": "sesyjne" oraz "stałe". "Sesyjne" pliki "cookies" są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. "Stałe" pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. "Stałe" pliki "cookies" instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 • CS Group informuje, że:
  • przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików "cookies" w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików "cookies", bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  • ograniczenie stosowania plików "cookies" przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 • Pliki "cookies" zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z CS Group reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 • Zawartość plików ""cookies"" nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki "cookies" można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi CS Group przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w ramach korzystania z Serwisu.
 • Dostęp do plików "cookies" przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie CS Group.
§12

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:
  • osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe.
  • Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych CS Group w Formularzu "Skontaktuj się z nami", Formularzu "Dodaj firmę", Formularzu "Dowiedz się więcej", treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z CS Group oraz plików "cookies" powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika.
 • Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:
  • w celu realizacji przez CS Group "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami", w tym prowadzenia przez CS Group działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu CS Group i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy,
  • w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu CS Group w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone CS Group w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych CS Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 • Dane Użytkowników są przetwarzane:
  • w celu świadczenia przez CS Group usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w celu realizacji obowiązków prawnych CS Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO
 • Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez CS Group na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych przez CS Group z podmiotami, których dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.
 • Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych CS Group.
 • Odbiorcami danych Użytkowników w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisów internetowych CS Group. Dane Użytkowników w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki "cookies" ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z CS Group.
 • Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku Dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez CS Group bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG - do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez CS Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.
 • Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez CS Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.
 • Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez CS Group ma prawo żądania od CS Group dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CS Group: iod@csgroup.pl.
 • Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez CS Group ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • CS Group przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. CS Group stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez CS Group są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.
§13

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej dok@csgroup.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 • CS Group rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.
§14

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • CS Group zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.
 • Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 • Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018